Gestió Forestal Sostenible
Compren un conjunt d’activitats orientades a la protecció, planificació i explotació dels boscos basats en un rendiment sostenible de la producció, permetent la conservació de la biodiversitat.

La certificació forestal, juntament amb auditories independents realitzades per tercers, és un punt de partida important a la conservació i gestió dels boscos seguint uns criteris i indicadors de GFS.

Avantatges

  Per la imatge de l’empresa o del propietari forestal:
Un cop que un propietari o gestor forestal s’ha certificat, garanteix la seva preocupació pels problemes de conservació del patrimoni forestal espanyol.
  Beneficis econòmics:
 
Millor aprofitaments dels recursos
Optimització de la gestió dels residus forestals
Reducció de costos
Augment del valor afegit als productes forestals
Control de les despeses
Reducció de possibles infraccions


Nivells de certificació

S’han creat tres nivells de Certificació de Gestió Forestal Sostenible: Individual, en Grup i Regional.

En la següent taula es mostra la informació referent a cada un dels nivells:

INDIVIDUAL
GRUP
REGIONAL
Qui ho pot sol·licitar
Persona Jurídica o física Col·lectiu de propietaris o gestors forestals Entitat representativa de la regió de Catalunya és l’ENSCAT
Entitat sol·licitant
El propietari o gestor El grup o associació

Només es certificarà la superfície adscrita. )
L’entitat Només es certificarà la superfície
A qui es dirigeix la sol·licitud
Directament a l’entitat de certificació forestal acreditada El gestor adscrit ha de dirigir la seva sol·licitud al grup o associació que és la encarregada de tramitar amb l’entitat de certificació acreditada El gestor adscrit ha de dirigir la seva sol·licitud a l’entitat que serà l’encarregada de tramitar-la amb l’entitat de certificació acreditada
Requisits entitat sol·licitant
Complir normes UNE de GFS.

Assumir i fer complir les Normes i Directrius Regionals si existeixen
Informar sobre les Normes UNE de GFS

Assumir i fer complir les Normes i Directrius

Regionals si existeixen

Establir procediment de control sobre els adscrits al grup

Garantir que les activitats relacionades amb la certificació es realitzen

Mantenir registre de totes les superfícies forestals adscrites al grup

Sol·licitar la subllicència d’us del logotip

Tramitar per a cada registre el diploma de participació en la certificació del grup

Custodiar el manteniment de la certificació del grup
Fer el Referent Tècnic Regional (RTR), assumint el compliment de les normes i directrius regionals

Establir el procediment de control a adscrits de la regió

Garantir que les activitats relacionades amb la certificació es duen a terme

Mantenir registre de superfícies forestals adscrites a la regió

Sol·licitar la subllicència d’ús del logotip

Tramitar per a cada adscrit el diploma de participació en la certificació regional

Tramitar document acreditatiu que avala els productes forestals que provenen de la superfície certificada

Custodiar el manteniment del certificat regional
Documents a presentar a l’entitat de Certificació
Sistema de gestió Sistema de gestió i plans dels adscrits (PTGMF/PSGF/PO)

Procediment de control
Sistema de gestió i plans dels adscrits (PTGMF/PSGF/PO)

Referent Tècnic Regional (RTR)

Procediment de controlEntitat Regional amb Certificat de Gestió Forestal Sostenible (GFS) a Catalunya

NÚM. ADSCRITS
EMPRESA
NÚMERO DE LLICÈNCIA
WEBSITE
1
ENSCAT (Ens Català Sol•licitant de la Certificació Forestal)
PEFC/14-21-00009 www.enscat.org
 
PEFC - Informació legal - Tel. 93 574 70 39 - Fax 93 574 38 53 - info@pefc.cat - disseny web MONTAWEB.com