Autorització de treballs forestals en zones d’alt risc d’incendis forestals

21 juny 2024
Sequía Catalunya 2024
Espanya cada vegada més improductiva i inflamable
17/06/2024
Webinar de PEFC Españnya
PEFC et convida al Webinar “Nou reglament Europeu EUDR contra la Desforestació”
01/07/2024

En aquesta nota us informem dels canvis en la legislació vigent que afecten els treballs forestals en zones d’alt risc d’incendi i que cal que tingueu en compte.

Com s’ha anat procedint durant els anys anteriors, és necessari disposar d’una autorització excepcional per generar restes vegetals en els municipis declarats d’alt risc d’incendi (article 17 del Decret 64/1995). En finques privades ordenades aquesta autorització se sol·licita al Centre de la Propietat Forestal a través del formulari que es pot descarregar a l’enllaç: https://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/cpf_gestio_forestal/cpf_aut oritzacio_treballs_epoca_alt_risc_incendi_forestal/cpf_models_sollicituds/

Enguany, a més del tràmit anterior, s’afegeix un nou condicionant (inclòs en la Llei 43/2003, de forests), que considera el següent:

 • Quan el mapa de perill d’incendi forestal estableixi un perill molt alt o extrem, queda prohibit, en els terrenys forestals i en una franja de 400 metres al seu voltant, la utilització de maquinària i equips que puguin generar deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, durant tot l’any.
 • El mapa de perill i el nivell de perill d’un municipi es poden consultar a l’adreça http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/, o bé trucant al telèfon d’atenció ciutadana (012).
 • La maquinària afectada (a falta d’un llistat oficial del Ministeri o bé amb una instrucció del DACC) és la següent: trituradores, picadores, desbrossadores mecàniques de martells o cadenes, motoserres i desbrossadores manuals que facin servir disc o volant metàl·lic.

"En cas de perill molt alt o extrem, no es podrà treballar amb la maquinària especificada en els terrenys forestals, ni en una franja de 500 metres al seu voltant."

S’ha entendre que la Llei no limita l’ús de maquinària únicament als municipis que en el Decret figuren com d’alt risc d’incendi (annex 2), sinó a tot el terreny forestal i als 400 m que l’envolten. A més, a banda, el Decret 64/1995 inclou que les normes que s’estableixen s’han d’aplicar en una franja de 500 metres al voltant dels terrenys forestals.

Així doncs, heu de saber que, en cas de perill molt alt o extrem, no es podrà treballar amb la maquinària especificada en els terrenys forestals, ni en una franja de 500 metres al seu voltant.

Les persones que hagin demanat una autorització rebran un SMS avisant-los que l’activitat està suspesa mentre duri aquest nivell de perill. Ara bé, si no us situeu en un municipi no declarat al Decret com d’alt risc d’incendi i no heu demanat l’autorització per generar restes, no rebreu cap avís, però l’activitat no es podrà dur a terme si s’utilitza la maquinària abans esmentada.

En resum, no esteu obligats a demanar autorització per generar restes vegetals dintre dels municipis que no siguin d’alt risc d’incendi segon el Decret vigent, però és recomanable que es demani per poder rebre els avisos de suspensió de l’activitat en cas de perill molt alt o extrem.

Autorització per fer treballs forestals en zones i períodes d’alt risc d’incendis: https://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/cpf_gestio_forestal/cpf_autoritzacio_treb alls_epoca_alt_risc_incendi_forestal/cpf_models_sollicituds/

Estan obligats a sol·licitar-ho tots els que treballin en municipis declarats d’alt risc d’incendi (Decret 64/95)

No estan obligats la resta de municipis, tot i que és recomanable demanar l’autorització per poder rebre els avisos SMS.

(*) Maquinària afectada en cas de perill molt alt o extrem (està prohibit el seu ús mentre duri aquest nivell de perill): trituradores, picadores, desbrossadores mecàniques de martells o cadenes, motoserres i desbrossadores manuals que facin servir disc o volant metàl·lic.

Condicions a totes les autoritzacions:

 • S’ha de disposar de telèfon mòbil per poder donar avís immediat davant de qualsevol incidència al 112.
 • Els mitjans de prevenció i extinció d’incendis contemplats en aquesta autorització han d’estar al lloc on es desenvolupi l’activitat autoritzada.
 • L’activitat s’ha de fer exclusivament els dies i hores esmentades en l’autorització.
 • El lloc de l’activitat es deixarà net de brossa i deixalles.
 • Abans d’iniciar l’activitat, cal consultar el mapa de perill municipal d’incendi forestal al web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per conèixer si, segons el nivell de perill municipal que indica la seva autorització, aquesta ha estat suspesa. La consulta es pot dur a terme a l’adreça web: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ o bé trucant al telèfon d’atenció ciutadana (012).
 • L’autorització la portarà el responsable durant el desenvolupament de l’activitat i vetllarà pel seu compliment.
 • Cal disposar mínim d’1 extintor amb base d’aigua per màquina de >10 CV de potència, 1 motxilla plena d’aigua de mínim 15 litres per vehicle i 1 batefocs per treballador.
 • Nombre de persones que vigilaran l’activitat: 2.

 

L’autorització quedarà suspesa en cas d’activació de nivell MOLT ALT O EXTREM en el mapa de perill.

Per saber-ne més:

L’article 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, estableix:

1.1. Les normes i prohibicions contingudes en aquest Decret seran d’aplicació a tots els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que l’envolta.

17.1 Es declaren zones d’alt risc d’incendi forestal, durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a l’annex d’aquesta disposició.

17.2 Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, no es dur a terme les activitats esmentades a l’article 15, i no s’autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.

L’article 48.6.d de la Llei 43/2003, de forests, diu que:

En un nivell de perill molt alt o extrem, en el mapa de perill diari d’incendi forestal, durant tot l’any, queda prohibida la utilització de maquinària i equips el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques en terrenys forestals i en una franja de 400 metres al seu voltant.