El Centre de la Propietat Forestal de Catalunya publica ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible.

3 maig 2021
Llibres de boscos sostenibles per aconseguir una bioeconomia en el sector editorial.
26/04/2021
S’amplia el període de transició de les normes PEFC de 2020 vinculades a la Cadena de Custòdia
10/05/2021

Durant el mes d’Abril s’han publicat  un total de 5 convocatòries de subvencions per a la gestió sostenible dels boscos privats de Catalunya

El Centre de la Propietat Forestal ha publicat durant el mes d’Abril un total de cinc convocatòries d’ajudes per al foment de la Gestió Forestal Sostenible, amb un import total de 4,23M€.

Les ajudes van destinades directament a la propietat forestal privada per tal de millorar l’estat dels boscos catalans i abasten diverses actuacions, com la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i actuacions silvícoles, subvencions per a la contractació d’assegurances forestals, ajusts a la recuperació del potencial forestal, ajuts per a la reforestació, ajuts per a la producció de tòfona, així com ajuts per a la redacció i revisió d’instruments de planificació forestal.

"Disposar de la certificació forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible atorga fins a 5 punts en la concurrència competitiva dels ajuts "

Aquestes línies d’ajuts s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, i reben finançament de la Unió Europea (FEADER) .

Disposar de la certificació forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible atorga fins a 5 punts en la concurrència competitiva dels ajuts on s’hi sumen altres factors com el risc d’incendi, la Xarxa Natura 2.000 o el tipus d’actuació a realitzar.

 

La certificació de gestió forestal sostenible a Catalunya es realitza a través de Enscat (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC), associació sense ànim de lucre, constituïda l'1 d'octubre de 2002, amb l'objectiu principal de certificar la gestió forestal sostenible dels boscos en la modalitat regional, dins del marc del sistema PEFC, permetent que, individualment, cadascuna de les finques tant privades com públiques i empreses explotadores puguin acollir-se al sistema, sempre que compleixi amb els requeriments que fixa el sistema PEFC, la norma UNE i el procediment de control.

 

Accés als ajuts:

http://cpf.gencat.cat/ca/inici