• Per a la certificació de la Gestió Forestal Sostenible d'una superfície forestal, és necessari superar un procés d'auditoria realitzat per una Entitat de Certificació Acreditada i autoritzada per a operar a Espanya.
  • L'Acreditació o control dels processos de certificació, es realitza per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) o entitat equivalent, amb la finalitat de verificar el compliment dels requisits definits en l'ISO 17.021 i altres requisits descrits en la Nota Tècnica específica.
  • L'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC) és l'organisme designat per l'Administració per a establir i mantenir el sistema d'acreditació a nivell nacional, d'acord amb normes internacionals, seguint en tot moment les polítiques i recomanacions establertes per la Unió Europea.
  • ENAC és una organització declarada d'utilitat pública, independent i sense ànim de lucre, afavorida i tutelada per l'Administració, que desenvolupa la seva missió amb una clara vocació de servei públic, dirigit tant a l'Administració com al mercat en general, garantint que totes les seves actuacions es basen en principis d'imparcialitat, independència i transparència, amb un marcat caràcter tècnic, aportant valor a tots els agents que tenen interessos en els diferents aspectes de l'acreditació.
  • La seva missió és avaluar la competència tècnica dels organismes d'avaluació de la conformitat - Laboratoris, Entitats d'Inspecció, de Certificació, Verificadors- per a generar així confiança en les seves activitats a l'Administració, al mercat i a la societat en general.
  • Les entitats d'acreditació han de ser membre de IAF (International Accreditation Fòrum) i implementar els procediments descrits en la Norma ISO/IEC 17011:2004 i altres documents reconeguts per la citada organització.
  • Destacar, que PEFC Catalunya no intervé en els processos d'auditoria per a la certificació, ni realitza funcions d'acreditació. D'aquesta forma, es garanteix la independència d'aquestes labors.
  • Les entitats de certificació acreditades i autoritzades, han d'informar a PEFC Catalunya sobre la concessió dels certificats de gestió forestal, i tots aquells canvis relatius a la validesa i a l'abast d'aquests.