AVÍS LEGAL

El present document té com a finalitat l'establir i regular les normes d'ús d'aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de PEFC Catalunya, a les quals s'accedeix a través del domini https://www.pefc.cat/

La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L'usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions.

 1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

El titular del present Lloc és:

PEFC Catalunya
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua, km 4,5
Apartat de correus 240
08130 Santa Perpètua de Mogoda
CIF: G62876099
Telèfon: 93 574 70 39
Fax: 93 574 38 53
e-mail: info@pefc.cat

 1. USUARIS :

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'usuari, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

 1. ÚS DEL PORTAL:

Aquest portal proporciona l'accés a diverses informacions, productes, serveis, o dades (d'ara endavant, "els continguts") pertanyents a PEFC Catalunya o als seus llicenciadors als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts, possibilitar la contractació dels nostres serveis, subscripció a butlletins, novetats, etc. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament, PEFC Catalunya prohibeix els següents:

 • Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de PEFC Catalunya o de tercers.
 • Realitzar sense la deguda autorització, qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa ("mail bombing").
 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

PEFC Catalunya per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de PEFC Catalunya.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PEFC Catalunya.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

PEFC Catalunya no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS:

PEFC Catalunya es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal, per la qual cosa es recomana la lectura de les Condicions d'Ús en cada procés de compra o visita a la web

 1. ENLLAÇOS:

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, PEFC Catalunya no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PEFC Catalunya assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 1. DRET D'EXCLUSIÓ:

PEFC Catalunya es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

 1. GENERALITATS:

PEFC Catalunya perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre PEFC Catalunya i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals que estipuli la Llei.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Informació addicional i detallada sobre l'ús de les seves dades de caràcter personal

¿QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES? 

PEFC Catalunya
Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua, km 4,5
Apartat de correus 240
08130 Santa Perpètua de Mogoda
CIF: G62876099
Telèfon: 93 574 70 39
Fax: 93 574 38 53
e-mail: info@pefc.cat

Responsable de Seguretat o Delegat de Protecció de Dades en el seu cas:

PEFC CATALUNYA.

¿AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS? 

Tractem les dades personals que ens faciliti amb les següents finalitats:

 1. Complir amb el deure d'informació i obtenció de consentiments requerits per la nova normativa europea de protecció de dades de caràcter personal.
 2. Gestió dels associats amb relació a les activitats vinculades a la promoció i el desenvolupament de la gestió forestal sostenible, així com l'enviament de notícies i publicacions relacionades amb el sector.
 3. L’enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis previ a la seva autorització per qualsevol mitjà. En qualsevol cas, l'autorització per tractar les seves dades amb aquesta finalitat és voluntària i la seva negativa només tindria com a conseqüència el fet que vostè no rebria ofertes comercials dels nostres productes o serveis.

¿QUINES DADES TRACTEM?

 En el marc de la prestació dels serveis que ofereix l'entitat i condicionat a les finalitats consentides per vostè, la nostra entitat únicament es tractaran les dades estrictament necessàries per a la correcta gestió de la relació contractual i/o prestació dels serveis, i serà exclusivament els que vostè ens hagi facilitat.

¿DURANT QUANT TEMPS TRACTAREM LES SEVES DADES?

 Les dades personals que ens proporcionis seran conservades mentre es mantingui la relació contractual/mercantil vigent, o bé durant un termini de quatre anys a partir de l'última relació negocial seguint la normativa a efectes fiscals.

No obstant això, la nostra entitat continuarà conservant la seva informació per a l'enviament de comunicacions comercials que considerem sigui del seu interès, mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

Sempre podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent posant-se en contacte a través de la via que li sigui més còmoda.

 

¿QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte de serveis necessari per a la realització de l'operació negocial o bé aquesta legitimació està atorgada pel seu consentiment exprés com a propi i principal interessat.

¿A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES? 

No es comunicaran les seves dades a cap tercer, excepte obligacions legals vigents. En tot cas que canviï aquesta possibilitat se l'informarà degudament sol·licitant el seu consentiment per a aquesta cessió. L'informem que tampoc es realitzaran transferències internacionals.

S'informa l'Usuari que, per a la correcta prestació dels serveis (vegeu, allotjament web, suport, email màrqueting, etc.), diferents prestadors de serveis contractats per la nostra entitat (encarregats del tractament) podrien tenir accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions.

Aquests serveis prestats per tercers són necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat i, en tot moment, el tractament de les dades que duguin a terme es regeix per un contracte que vincula a l'encarregat respecte a la nostra entitat. En cap cas utilitzaran la informació per a altres finalitats i la tractaran de conformitat amb les directrius estipulades per la nostra entitat, acordes a la seva política de privacitat i a la normativa vigent en matèria de protecció de dades

La nostra entitat en el seu compromís amb la privacitat i protecció de dades de l'Usuari, triarà únicament prestadors de servei que ofereixin les garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i garanteixin la protecció dels drets de l'Usuari.

¿QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin o no. En aquest sentit, vostè té dret a sol·licitar:

 • Accés. - L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que el concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.
 • Rectificació. - L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneix o que es completin aquells que fossin incomplets.
 1. Supressió. - L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.
 • Limitació del seu tractament. - L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Oposició al tractament. - En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades. - És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament

Podrà exercir els referits drets, dirigint-se al responsable. Per a això, pot utilitzar les dades de contacte facilitats a l'inici del present document. Si desitja obtenir informació addicional respecte a l'exercici dels seus drets, també pot dirigir-se a l'Agencia Española de Protección de Datos.

Així mateix, l'informem que, si ho creu oportú, té el dret a retirar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas de que entengués que no s'han atès adequadament els seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.

Veure política de cookies.