¿Què és la certificació PEFC?

La Certificació PEFC és l'avaluació duta a terme per un tercer independent, qualificat i acreditat, qui certifica que les pràctiques de gestió forestal compleixen una sèrie de normes de sostenibilitat acordades col·lectivament.

La certificació es pot dur a terme tant a nivell dels boscos (certificació de la sostenibilitat de l’ordenació forestal com a una Gestió Forestal Sostenible), com d’indústria forestal (certificació dels productes, Certificació de la Cadena de Custòdia).

¿Perquè certificar?

10 raons de pes per aconseguir la missió de PEFC: garantir i promoure la Gestió Forestal Sostenible i l’ús de productes procedents dels boscos certificats, contribuint a l’ocupació i al desenvolupament del medi rural.
1
És l'única prova independent que el bosc s'està gestionant d'acord amb pràctiques adaptades socialment, econòmica i ambiental a les condicions locals.
2
Una Gestió Forestal Sostenible comporta avantatges ambientals com la reducció del risc d'incendis i plagues, la contribució a la mitigació del canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, i recursos com l'aigua i el sòl.
3
Promou la conservació i millora de les masses forestals.
4
Una Gestió Forestal adequada proporciona beneficis econòmics derivats de la millora de la productivitat i la racionalització del procés d’explotació i aprofitament forestal.
5
Suposa un augment dels possibles mercats receptors de fusta, perquè les empreses i indústries forestals que també estiguin certificades demanaran matèries primeres.
6
El compliment de la legislació forestal fa que l'Administració mantingui una posició amigable cap al gestor forestal. A més, els plans de gestió associats a la certificació suposen una reducció de possibles infraccions per part del propietari.
7
Les muntanyes, a més de produir fusta, produeixen pastures, resines, suro, llenya; tots aquests productes es tradueixen en beneficis per a les persones, la creació d'ocupació i, en definitiva, benestar social.
8
La cura de l’entorn permet el desenvolupament de les poblacions rurals, així com noves formes d'oci relacionades amb el gaudiment de la natura.

9
Consolida i millora la imatge positiva del bosc i dels productes forestals com a matèria primera natural, ecològica i renovable.
10
Un treball alineat amb el ODS de les Nacions Unides

Criteris i indicadors del sistema PEFC

A la dècada de 1990, es van desenvolupar els primers indicadors de gestió forestal sostenible per al conjunt de països d’Europa, l'experiència ressalta la necessitat i importància de tenir els criteris i els seus respectius indicadors com a eina de mesura per part de la política forestal europea.

Antecedents: 1998 (III Conferència Ministerial Paneuropea de protecció dels boscos a Europa), s'aproven 6 criteris Paneuropeus per a la gestió forestal sostenible amb els seus indicadors.

Actualment, després dels primers cinc anys de vigència, la norma UNE ha estat revisada quedant amb el següent contingut: 

UNE 162002-1: Gestió Forestal Sostenible. Criteris i indicadors de la unitat de gestió. Part 1: Criteris i indicadors genèrics.

UNE 162002-2: Gestió Forestal Sostenible. Part 2: Criteris i indicadors complementaris per a l’avaluació a escala regional.

Els 6 criteris paneuropeus amb els seus respectius indicadors:

CRITERI 1: Manteniment i millora adequada dels recursos forestals i la seva contribució als cicles de carboni.

1.1 Superfície

1.2 Existències de fusta i suro

1.3 Estructura de la massa per edat o classe diamètrica (No s’aplica a nivell regional)

1.4 Petjada del carboni

1.5 Legislació forestal (No s'aplica a nivell d'unitat de gestió)

1.6 Informació forestal (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)


CRITERI 2: Manteniment i millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals.

2.1 Deposició de Contaminants atmosfèrics (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)

2.2 Estat nutricional del sòl

2.3 Estat sanitari de la coberta forestal

2.4 Mesures de prevenció i correcció de danys als boscos

2.5 Prevenció i defensa contra incendis forestals (a nivell d’unitat de gestió només s'aplica en zones declarades d'alt risc d'incendi)

2.6 Activitat cinegètica i ramaderia extensiva (A nivell d'unitat de gestió només s'aplica si el gestor és responsable de l'activitat, no s'aplica a nivell regional)

2.7 Tècniques de control de plagues i malalties (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)


CRITERI 3: Manteniment i potenciació de les funcions productives dels boscos (fusta i altres productes forestals).

3.1 Creixement i aprofitament

3.2 Fusta en roll (no s'aplica a nivell regional)

3.3 Productes forestals no fusters

3.4 Serveis (no s'aplica a nivell regional)

3.5 Pla de Gestió (no s'aplica a nivell regional)

3.6 Accessibilitat (infraestructures d'accés)


CRITERI 4: Manteniment, conservació i millora apropiada de la diversitat biològica en els ecosistemes forestals.

4.1 Estimació de la biodiversitat

4.2 Regeneració (no s'aplica a nivell regional)

4.3 Grau de naturalitat

4.4 Conservació d'hàbitats singulars

4.5 Fusta morta

4.6 Material reproductiu forestal (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)

4.7 Paisatge forestal (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)

4.8 Espècies forestals amenaçades

4.9 Les muntanyes protegides


CRITERI 5: Manteniment i millora adequada de funcions de protecció en la gestió del bosc (principalment sòl i aigua).

5.1 Funcions de protecció dels boscos: sòl, aigua i altres funcions de l’ecosistema

5.2 Boscos protectors d'infraestructures


CRITERI 6: Manteniment d'altres funcions i condicions socioeconòmiques.

6.1 Propietat forestal (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió, ni a nivell regional, es reflecteix en l'indicador 1.1.)

6.2 Contribució del sector forestal al PIB (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)

6.3 Valor (benefici) net

6.4 Inversions en serveis

6.5 Treballs en el sector forestal

6.6 Seguretat i salut en el treball

6.7 Consum de fusta i suro (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)

6.8 Comerç de fusta (no s'aplica a nivell estatal)

6.9 Energia procedent de la biomassa forestal (no s'aplica a nivell d'unitat de gestió)

06:10 Valors recreatius

06:11 Valors culturals i espirituals