Qui som?

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, PEFC CATALUNYA, és una associació privada sense ànim de lucre inscrita en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que compta per al desenvolupament de les seves funcions amb el suport de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, i el centre de la Propietat Forestal, qui col·labora en l’assistència tècnica.

Va sorgir l'any 2001, promoguda per 19 entitats vinculades al món forestal, integrada per propietaris forestals (públics i privats), indústries de transformació de la fusta i altres sectors com: consumidors, entitats conservacionistes, professionals, universitaris.

La Junta Directiva de PEFC CATALUNYA està constituïda per 19 persones, en representació de les seves entitats respectives: els boscos de titularitat privada, els boscos de titularitat pública, el sector de la indústria i els científics, professionals, ONG ecologistes, consumidors i usuaris.

 

Membres

Objectius

  • Promoure la certificació forestal a Catalunya.
  • Desenvolupar i estructurar sistemes de certificació regional.
  • Concessió i registre de llicències de l'ús del logotip PEFC en l'àmbit de Catalunya.
  • Assumir les funcions de PEFC a Catalunya.

Funcions

  • Elaborar la documentació, les directrius i el procediment de control per a poder obtenir la certificació regional PEFC.
  • Portar un registre de les finques forestals amb dret a utilitzar el logotip i la marca PEFC.
  • Realitzar el seguiment i control de l'adequació de la gestió de les finques forestals per part dels titulars que han obtingut la certificació als criteris fixats.
  • Definir i promoure una política de millora contínua de la gestió sostenible de les finques forestals que han obtingut la certificació regional PEFC.
  • Elaborar la documentació relativa als requeriments i al sistema de control de la cadena de custòdia i vetllar per la seva correcta aplicació. Aquelles altres de naturalesa anàloga que l'Assemblea General aprovi.