PEFC Catalunya

13 desembre 2020
 

Qui som?

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, PEFC CATALUNYA, és una associació privada sense ànim de lucre inscrita en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que compta per al desenvolupament de les seves funcions amb el suport de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, i el centre de la Propietat Forestal, qui col·labora en l’assistència tècnica.

Va sorgir l'any 2001, promoguda per 19 entitats vinculades al món forestal, integrada per propietaris forestals (públics i privats), indústries de transformació de la fusta i altres sectors com: consumidors, entitats conservacionistes, professionals, universitaris.

La Junta Directiva de PEFC CATALUNYA està constituïda per 19 persones, en representació de les seves entitats respectives: els boscos de titularitat privada, els boscos de titularitat pública, el sector de la indústria i els científics, professionals, ONG ecologistes, consumidors i usuaris.

 

Membres

Objectius

  • Promoure la certificació forestal a Catalunya.
  • Desenvolupar i estructurar sistemes de certificació regional.
  • Concessió i registre de llicències de l'ús del logotip PEFC en l'àmbit de Catalunya.
  • Assumir les funcions de PEFC a Catalunya.

Funcions

  • Elaborar la documentació, les directrius i el procediment de control per a poder obtenir la certificació regional PEFC.
  • Portar un registre de les finques forestals amb dret a utilitzar el logotip i la marca PEFC.
  • Realitzar el seguiment i control de l'adequació de la gestió de les finques forestals per part dels titulars que han obtingut la certificació als criteris fixats.
  • Definir i promoure una política de millora contínua de la gestió sostenible de les finques forestals que han obtingut la certificació regional PEFC.
  • Elaborar la documentació relativa als requeriments i al sistema de control de la cadena de custòdia i vetllar per la seva correcta aplicació. Aquelles altres de naturalesa anàloga que l'Assemblea General aprovi.