El Procés de certificació

La certificació forestal és el procés pel qual una tercera part independent, assegura que la gestió d'una superfície forestal s'ajusta als requisits establerts en les normes espanyoles i internacionals de Gestió Forestal Sostenible. És important destacar que se certifica la GFS d'una superfície forestal i per tant ho estarien els productes i serveis que s'obtinguin de la seva gestió.

D'altra banda, la certificació s'estén als productes forestals fusters i no fusters, que manufacturats per les corresponents indústries donarien lloc a productes finals certificats, això és el que es coneix com a certificació de la cadena de custòdia.

La certificació de gestió forestal sostenible a Catalunya es realitza a través de ENSCAT (Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC, associació sense ànim de lucre, constituïda l'1 d'octubre de 2002, amb l'objectiu principal de certificar la gestió forestal sostenible dels boscos en la modalitat regional, dins del marc del sistema PEFC), permet que, individualment, cadascuna de les finques tant privades com públiques i empreses explotadores puguin acollir-se al sistema, sempre que compleixi amb els requeriments que fixa el sistema PEFC, la norma UNEIX i el procediment de control.

A) ADSCRIPCIÓ GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Es formalitza a través de ENSCAT per a tota Catalunya.

Per a obtenir l'adscripció al sistema s'ha de complir una sèrie de requisits:

1.- PROPIETARIS FORESTALS

 • Tenir un instrument d'ordenació forestal (PO, PTGMF i PSGF) aprovat i vigent.
 • Signar un acord voluntari per a participar en la certificació forestal
 • Complir els compromisos de gestió per als propietaris.
 • Contribuir una quota econòmica de participació i de suport al sistema de certificació regional.

Per a superfícies no arbrades superiors a 150h es fixa quota de 0,1 € / ha no arbrada. Per a la resta de la superfície total ordenada se li aplica les tarifes indicades en la taula.

QUOTES D’ADSCRIPCIÓ
(vàlides per a un període de cinc anys)
Superfície ordenada€/ha.
Fins a 150 ha.1,25 €/ha.
De 151 a 500 ha.1,00 €/ha.
De 501 a 1.000 ha.0,75 €/ha.
De 1.001 a 2.000 ha.0,50 €/ha.
Més de 2.000 ha.0,35 €/ha.

Una vegada signat l'acord voluntari per part de tots els propietaris de la muntanya, s'enviarà a la seu de la ENSCAT, perquè aquesta emeti la resolució d'adscripció quan hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d'obtenir el certificat d'adscripció al sistema regional.

2.- EMPRESES D'APROFITAMENT FORESTAL

Per a obtenir l'adscripció al sistema s'ha de complir una sèrie de requisits:

 • Signar un acord voluntari per a participar en la certificació forestal PDF.
 • Complir els compromisos de gestió per a l'empresa d'aprofitament.
 • Contribuir una quota econòmica de participació i de suport al sistema de certificació regional, d'acord amb el nombre de treballadors de l'empresa.
QUOTES D’ADSCRIPCIÓ
(vàlides per a un període de cinc anys)
Núm. de treballadorsPreu
< 5 treballadors250 €
> 5 treballadors500 €.

Una vegada signat l'acord voluntari per part de tots els propietaris de la muntanya, s'enviarà a la seu de la ENSCAT, perquè aquesta emeti la resolució d'adscripció quan hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d'obtenir el certificat d'adscripció al sistema regional.

B) ADSCRIPCIÓ DE LA CADENA DE CUSTÒDIA

QUÈ ÉS LA CADENA DE CUSTÒDIA?

És el seguiment dels productes forestals (fusta, paper, suro, escorça, resina ...) durant les diferents fases del procés productiu i la seva posterior comercialització, per a poder assegurar la traçabilitat d'aquests productes des del bosc fins al consumidor final.

Després de passar un procés d'auditoria per al compliment dels requisits Internacionals PEFC es pot sol·licitar la llicència oficial de l'ús de la marca PEFC en la cadena de custòdia el que garanteix que la fusta o qualsevol producte d'origen forestal que s'aquesta utilitzant en els processos de transformació d'aquests productes procedeixen d'un bosc certificat PEFC

OBJECTIUS

1

Donar a conèixer el compromís ambiental de l'organització

 • Apostar pels productes forestals com la matèria primera renovable i respectant el medi ambient.
 • Demostrar que els productes que es consumeixen procedeixen de boscos que han estat gestionats de manera sostenible.
 • Assegurar la procedència legal de la fusta dels productes que consumeixen.
2

Posicionament en el mercat

 • Diferenciar-se de la competència.
 • Augmentar la competitivitat.
 • Satisfer l'actual demanda de productes forestals certificats.

A QUI VA DIRIGIT?

Està orientada a qualsevol entitat, empresa que produeixi, comercialitzi o manipuli en el seu procés productiu productes forestals i els seus derivats com la fusta, cel·lulosa, paper, suro, escorça, resines, fruits silvestres,etc…

AVANTATGES

1

Davant el mercat

 • Reforça la imatge davant els clients i consumidors.
 • Satisfà la creixent demanda de productes forestals certificats, cada vegada més coneguts i sol·licitats en el mercat.
 • Facilita l'obertura de nous mercats sensibles a aspectes mediambientals.
 • Enforteix i millora la imatge positiva dels productes forestals com a matèries primeres renovables.
 • El consumidor té constància de l'origen de la fusta que adquireix i de les bones pràctiques ambientals en les quals s'ha sotmès.
 • Es dóna un valor afegit a l'activitat forestal sostenible.
 • Es fomenta el manteniment de la biodiversitat i de la conservació de recursos com l'aigua o el sòl.
2

Davant la gestió de l'empresa

 • Donar a conèixer a la societat els productes forestals.
 • Augmentar la competitivitat enfront d'altres empreses del mercat.
 • Fomenta el desenvolupament sostenible com a part de la política de compromís social de l'empresa.
 • Es diferencia positivament de la competència (a través d'un logotip propi, que demostra la certificació de la CdC).

TIPUS DE CERTIFICACIÓ

La Certificació en Cadena de Custòdia admet dues modalitats diferents:

Certificació individual:

La pròpia empresa interessada sol·licita el procés de certificació a l'Entitat de certificació. Pot posar-se en contacte amb nosaltres i l'informarem de les Entitats de consultoria sobre certificació de Cadena de Custòdia PEFC.

Certificació Multisite:

És la certificació conjunta d'una organització amb diverses instal·lacions (multi-site). Aquesta organització no ha de ser una única entitat, però totes les instal·lacions hauran de tenir un vincle legal o contractual amb la seu central de l'organització, i estar subjectes a una cadena de custòdia comuna sotmesa a vigilància contínua per part de la seu central. Això vol dir que la seu central té el dret d'implantar les accions correctores que siguin precises en qualsevol de les instal·lacions.