Nota Informativa sobre els plecs tècnics de licitacions de subministrament de biomassa

26 maig 2021
PEFC llança el Concurs de Fotografia “Cuidem els Boscos”
24/05/2021
PEFC Espanya publica la memòria d’activitats 2020
31/05/2021

Als plecs de condicions del subministrament d’estella forestal  de diversos anuncis de licitació referents al contracte mixt de subministrament, obra i serveis per a la contractació de calderes de  biomassa s’estableix textualment:

<<Que l’estella subministrada procedirà de la gestió forestal sostenible per la qual s’acredita un sistema de certificació forestal (PEFC o FSC), o bé es compromet a aportar els documents equivalents que acreditin aquesta gestió forestal sostenible (autoritzacions pertinents, un instrument d’ordenació forestal, etc) en la descàrrega d’estella subministrada>>.

Us fem els següents aclariments:

  • PEFC i FSC són els dos principals Sistemes de Certificació Forestal amb reconeixement Internacional existents actualment a escala mundial.
  • El Sistema de Certificació Forestal PEFC en Gestió Forestal Sostenible (GFS) és un procés on una tercera part independent (auditor) avalua i verifica que, en les forests adscrites al Sistema, es porta a terme una GFS d’acord amb el que estableix la Legislació Forestal Estatal i Autonòmica i també la Norma PEFC de GFS vigent (Norma UNE 162002:2013 - Gestió Forestal Sostenible - Criteris i indicadors)
  • Que per poder formar part del Sistema de Certificació Forestal PEFC la forest ha d’estar ordenada mitjançant un instrument d’ordenació forestal (PO, PTGMF, PSGF o PTGMFconjunt) vigent i aprovat per l’Administració forestal competent.
  • Que la base del Sistema de Certificació Forestal PEFC en GFS és la comercialització legal dels productes provinents de boscos certificats PEFC i la traçabilitat d’aquests comprovats mitjançant el control de les factures, els corresponents tiquets de bàscula i les autoritzacions d’actuació a bosc emeses per l’Administració forestal competent.
  • El Reglament Europeu EUTR de lluita contra el comerç il·legal de fusta (Reglament UE 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d’octubre) reconeix (punt 19) als Sistemes de Certificació Forestal com a eines útils per a l’avaluació de risc d’incompliment d’EUTR i el reconeixement de les bones pràctiques en el sector forestal.

En conseqüència, dit això, NO existeix  CAP document acreditatiu de la Gestió Forestal sostenible equivalent al Certificat en Gestió Forestal Sostenible emès pels Sistemes Internacionals de Certificació Forestal PEFC o FSC.

És per aquest motiu que des de PEFC Catalunya instem a modificar els plecs de condicions en aquest sentit.

Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb:

ENSCAT. Alícia Martín. wamartinc@gencat.cat

PEFC CATALUNYA. Robert Roch  robroch@pefc.cat